Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.

Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her

Informasjon om Hjelpemiddeldatabasen

Om nettstedet 
Hjelpemiddeldatabasen eies og driftes av NAV. Mange av hjelpemidlene som vises kan ikke søkes på via NAV, men vi har dem med for å informere om muligheter som finnes.    

Når det gjelder hvilke typer hjelpemidler som presenteres forholder vi oss i hovedsak til folketrygdens definisjon av et hjelpemiddel. Det vil si at hjelpemidlene som presenteres er spesiallaget for personer med funksjonsnedsettelser. For utfyllende informasjon om hva som defineres som et hjelpemiddel, se rundskriv til folketrygdloven § 10-7.

Produkter som faller utenfor hjelpemiddelbegrepet i denne sammenhengen er:
-Vanlige møbler
-Brune- og hvitevarer
-Vanlig kjøkkenutstyr
-Bøker og læremidler
-Vanlig treningsutstyr (matter, ribbevegger, balanseutstyr, treningsstrikk, svømme- og flyteutstyr, sykkelvogner, terapimaster, treningsbenker, tredemøller m.m.) 
-Forbruksvarer
-Vanlige spill (også PC-spill)
-Vanlige leker (rangler, uro, speilkaruseller, byggeklosser, taktile leker, leker som lager lyd, baller, akebrett og krypetuneller) 
-Klær (se unntak under)
-Behandlingshjelpemidler

Unntakene for klær:
-Inkontinensbadetøy
-Kjørehansker
-Kjørepose
-Regncape
-Noen bestemte varmehjelpemidler.

Definisjonen av et hjelpemiddel vil endre seg over tid og kriteriene for registrering vil derfor bli vurdert jevnlig.

De fleste hjelpemidlene i databasen presenteres med tekniske data, bilder, brosjyrer og bruksanvisninger. Opplysninger om hvilken leverandør som kan levere produktene finner du på alle produktene. Både NAV og leverandører registrer nye hjelpemidler fortløpende. Antall og utvalg varierer mellom produktgruppene.  

R
ammeavtaler
NAV er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser og skal etablere avtaler som sikrer brukerne tilgang til hensiktsmessige hjelpemidler ifølge folketrygdloven. Avtalene gjelder for hele landet og det er NAV ved hjelpemiddelsentralene som kjøper og eier hjelpemidlene som formidles.
  
På førstesiden finner du en egen inngang til rammeavtalene på ulike  hjelpemiddelområdet. Hjelpemidler som er på rammeavtaler med NAV er merket med en liten, rød NAV-logo. Dersom det for eksempel kun er noen størrelser i en serie som er på avtale er seroen markert med NAV-logo i tillegg til de aktuelle størrelsene  

Internasjonal
 klassifisering
Alle hjelpemidler som publiseres, er kategorisert etter "NS-EN ISO 9999:2016 - Hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne"Tekster i databasen som omhandler ISO 9999 er basert på oversettelse fra engelsk utført av Standard Norge. Se mer om Standard Norge her 

 Hjelpemiddeldatabasen finnes en oversikt over ISO-klassifiseringskodene via inngangen «Produktgrupper».  
Dersom du har behov for lån av hjelpemidler kan du kontakte aktuell hjelpemiddelsentral, kommunenes lager for utlån, helseforetakenes utlånssteder for behandlingshjelpemidler og apotek. De fleste produktene er tekniske hjelpemidler som distribueres via kommunale lagre ved midlertidig behov (korttidsutlån) og via hjelpemiddelsentralene ved varig behov. Les mer om søknad på hjelpemidler her